Storitve | Geološke raziskave, vrtanje vrtin, toplotne črpalke

Dejavnosti in področja delovanja:

HIDROGEOLOGIJA - raziskave 

ZAŠČITA VODNIH VIROV - VODOVARSTVENA OBMOČJA - strokovne podlage 

INŽENIRSKA GEOLOGIJA - raziskave

GEOTEHNIKA in GEOMEHANIKAVRTINA

VODNJAK, PIEZOMETER - projektiranje in izvedba

KAROTAŽA - meritve v vrtinah

VODNO DOVOLJENJE - strokovne podlage za pridobitev

KONCESIJSKA DOKUMENTACIJA - pridobitev

MONITORING PODTALNICE

MATEMATIČNI MODELI - onesnaženja toka podzemnih voda

DEPONIJE - ODLAGALIÅ ÄŒA ODPADKOV

IZHODIÅ ÄŒNA POROÄŒILA (Uredba o stanju podzemnih voda)

 

POROÄŒILO O VPLIVIH NA OKOLJE - PVO OKOLJSKO POROÄŒILO REVIZIJE PVO PROJEKTOVMINIMALNO HIDROGEOLOÅ KO POROÄŒILO - izvedba

PROGRAM OKOLJSKEGA MONITORINGA

PRESOJA in ANALIZA TVEGANJA ZA PODTALNICO

GEOLOÅ KA POROÄŒILA in EKSPERTNA MNENJA

PROJEKTIRANJE in IZVEDBA RAZISKAV

RUDARSKI PROJEKT - Izdelava dokumentacije za potrebe pridobivanja OVD za vode, kjer se vode izteka (oziroma ponika) v podzemne vode. Dokumentacijo skladno s prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015).

 

  

Zastopstva in prodaja

AQUATHIN USA (www.aquathin.com) - Filtri za pitno vodo

BOODE Nizozemska (www.boode.com) - PVC cevi in filtri za vodnjake in vrtine 

FIMAP Italija (www.fimap.com) - PVC cevi in filtri za vodnjake in vrtine - Jeklene cevi in filtri za vodnjake in vrtine - Nerjavne cevi in filtri za vodnjake in vrtine

GTC Kappelmeyer GmbH (www.gtc-info.de)

Pancera(www.panceratubi.it)