Hidrogeologija

Hidrogeologija - geološke raziskave podzemnih voda

 

Hidrogeologija je veda, ki se znotraj geoloških raziskav ukvarja z ugotavljanjem lokacije, stanja, kvalitete in količine podzemne vode ali kot smo nekdaj govorili podtalnice. Ta drugi izraz podtalnica se uporablja bolj za tisti del podzemne vode, ki se nahaja plitko pod površino, po navadi v rečnih naplavinah. Podzemna voda pa zajema širši pojem voda, ki se nahajajo v podzemnih geoloških plasteh. Globina teh plasti je močno odvisna od geološke sestave terena, zato je del vsake hidrogeološke analize tudi izdelava geološke karte, ki jo po hidrogeoloških kriterijih obarvamo drugače kot geološko karto. Barve na geološki karti predstavljajo starost posameznih plasti, simboli v karti pa ponazarjajo tip plasti. Pri hidrogeološki karti pa barve ponazarjajo prepustnost posameznih plasti.

 

 

Vrtanje vodnjakov, izdelava vrtin, meritve

 

Na podlagi hidrogeološke karte določimo mikrolokacijo raziskovalne vrtine ali piezometre s katerimi ugotovimo debelino vodonosne plasti, njeno izdatnost in koeficient prepustnosti, ki je osnovno merilo v hidrogeologiji. Na podlagi črpalnih poskusov v piezometru dimenzioniramo vodnjake za zajem večjih količin pitne, termalne, mineralne ali tehnološke vode. Vrtanje vodnjakov se dimenzionira v odvisnosti od geološke, hidrogeološke sestave tal in želenih količin vode. Vodnjak se izvrta z vrtalno garnituro s kotalnimi dleti ali z udarnim kladivom, spet odvisno od globine in premera vodnjaka. Praviloma se za plitke vodnjake izdela rudarski načrt, za vodnjake globlje od 300 m pa rudarski projekt. Ob zaključku vrtalnih del se v nezacevljeni vrtini izvedejo karotažne meritve ali well logging. Postopek eletričnih, upornostnih in radioaktivnih meritev s katerim določamo tip prevrtanih kamnin in njihovo poroznost, na podlagi tega pa njihovo prepustnost.

 

Hidrogeologija je področje na katerem smo podjetje Geoko med vodilnimi strokovnjaki na slovenskem!