VODOVARSTVENA OBMOÄŒJA

PRAVNE PODLAGE

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV1024

 

Po 74. členu Zakona o vodah, vlada določi vodovarstveno območje, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. Vlada lahko na predlog imetnika vodne pravice za proizvodnjo pijač zavaruje tudi podzemno vodno telo, ki se uporablja za odvzem mineralne, termalne, termomineralne ali druge podzemne vode za proizvodnjo pijač. V vodovarstvenem območju se lahko oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. V aktu se določi zlasti: meje vodovarstvenega območja, meje notranjih območij, ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim), vrsto rabe vodnega telesa, navedbo lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

 

STROKOVNE PODLAGE

Strokovna in administrativna določitev meja vodovarstvenega območja: Vodovarstveno območje je določeno na podlagi strokovnih podlag, ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov. Meje območja zajetij in notranjih obmo ij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema. Seznam parcel se povzame po digitalnem zemljiškem katastru, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V uredbi se navede referenčen datum digitalnega zemljiškega katastra.

 

Strokovne analize kmetijskih gospodarstev znotraj vodovarstvenega območja:  na podlagi obstoječih podatkov o rabi tal in GERK - ih (podatki MKGP) se pripravi pregled stanja kmetijske pridelave znotraj vodovarstvenih območij - koliko kmetijskih gospodarstev (KGM-MID) ima prijavljena kmetijska zemljišča znotraj posameznega notranjega VVO, kakšna je raba tal po posameznih notranjih VVO in kakšen je delež zemljišč KGM-MID po posameznih notranjih VVO ter kolikšen je delež zemljišČ izven VVO.

 

 

VIR: MOP, 2016