Vaši vlogi za pridobitev koncesije za upravljanje in z vodnimi viri izdelamo strokovno in celostno hidrogeološko in geološko oceno območja za raziskave podzemne vode, koncesije, možnosti ponikovanja in črpanja, obratovalnega monitoring ter vpliva čistilnih naprav na podzemne vode. Poleg izdelave geološkega ali hidrogeološkega poročila, ki je zahtevano v sklopu razpisne dokumentacije nudimo tudi svetovanje v fazi projektiranja in nadzor izvedbe. Za vgrajene materiale jamčimo skladnost z ustreznimi normativi in metodologijo v skladu z uveljavljenimi smernicami dobre strokovne prakse. Od naročnika potrebujemo opis izvedbe projekta, ki je lahko v fazi idejne zasnove. Pri izdelavi poročila upoštevamo vrsto posega v okolje ter s tem povezano ustreznost predvidenih tehnologij. Poročilo primerno opremimo z grafičnimi in kartografskimi prilogami skladno z zahtevami razpisa in v sklepni oceni podamo mnenje o smernicah za izdelavo projekta monitoringa ali izvedbe.