Poplavna in erozijska območja in z njimi povezana ogroženost se določajo s ciljem ocene poplavnih in erozijskih razmer, za potrebe načrtovanja ukrepov za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti, načrtovanja rabe prostora, načrtovanja ukrepov zaščite in reševanja ob poplavah, ozaveščanja javnosti glede poplavne in erozijske nevarnosti in zaradi izvajanja mednarodnih obveznosti. V primeru da se projektiran poseg v okolje nahaja na območju kjer je možnost pojavljanja poplav izdelamo poročilo o vplivu posega na poplavni režim (Hidrološko- hidravlična študija). Območja ogrožena zaradi poplav in z njimi povezane erozije se določajo po zakonsko predpisani metodologiji. V sklopu celovite presoje predvidene izvedbe na obstoječe razrede poplavne ogroženosti skladno z aktualnim občinskim prostorskim načrtom, izdelana hidrološko-hidravlično študija (HHŠ), vsebuje: karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti. Kartografsko gradivo pripravimo na osnovi hidrogeološke in geomorfološke slike okolice, terenskih podatkov in računalniških simulacij poplavljanja območja pred in po izvedbi. Poleg sklepne ocene poplavne ogroženosti, globine in hitrosti poplavnih vod se opredelimo tudi do omilitvenih ukrepov. Ti so lahko: varovalni (zmanjšanje stopnje ogroženosti prebivalstva), varstveni (zmanjšanje tveganja onesnaženja zaradi ogroženosti objektov in naprav) in izravnalni (izravnava vpliva posega na obstoječo ogroženost). V fazi idejne zasnove glede na simulirane globine in hitrosti poplavnih valov podamo smernice za določitev višine terena za varno temeljenje, izvedbo in obratovanje objekta.