V naravni, nedotaknjeni,od človeka neizkoriščeni krajini, je erozija v splošnem počasna, komajzaznavna, in večinoma tudi neškodljiva. Erozija pa lahko postane zelo škodljiva in nevarna v kulturni krajini, kjer je prvotno, naravno stanje temeljito spremenjeno(izrazito zmanjševanje gozdnatosti prostora, naraščanje deleža nekakovostnih gozdov in slabo gospodarjenje z njimi, neprimerna raba erozijsko ogroženih površin ipd.).  Erozija prsti nastane, ko intenzivnost padavin preseže infiltracijsko sposobnost prsti in nastane površinski odtok. Odvisna je od erodibilnosti padavin in vodnega toka ter odpornosti podlage. Za večino območij v sloveniji s snežno-dežnim režimom, zlasti na nagnjenih terenih so v obdobjih visokih voda značilni hudourniški potoki. Posledica je odnašanje zemljine oz. erozija.

V sklopu inženirske geologije vam ponujamo tudi izdelavo erozijskega elaborate kjer ocenimo dejansko ogroženost pred plazenjem in erozijskimi procesi. Erozijski elaborate vključuje določitve vodoprepustnosti kamnin, naklonske kote hribin na predvidenim območjem oceno tveganja in smernice za podporne ukrepe v kolikor so potrebni. Za podporne ukrepe vam izdelamo tudi načrt drenažnega sistema. Na vašo željo in zahteve organa lahko dodamo informacije o ponikovalnih sposobnostih terena (izračun ponikanja meteornih vod) in predlagamo smernice za dimenzioniranje ponikovalnice.

vašo željo in zahteve organa lahko dodamo informacije o ponikovalnih sposobnostih
terena (izračun ponikanja meteornih vod) in predlagamo smernice za
dimenzioniranje ponikovalnice.