V naravni, nedotaknjeni,
od človeka neizkoriščeni krajini, je erozija v splošnem počasna, komaj
zaznavna, in večinoma tudi neškodljiva. Erozija pa lahko postane zelo škodljiva
in nevarna v kulturni krajini, kjer je prvotno, naravno stanje temeljito spremenjeno
(izrazito zmanjševanje gozdnatosti prostora, naraščanje deleža nekakovostnih
gozdov in slabo gospodarjenje z njimi, neprimerna raba erozijsko ogroženih
površin ipd.).  Erozija prsti nastane, ko
intenzivnost padavin preseže infiltracijsko sposobnost prsti in nastane
površinski odtok. Odvisna je od erodibilnosti padavin in vodnega toka ter
odpornosti podlage. Za večino območij v sloveniji s snežno-dežnim režimom,
zlasti na nagnjenih terenih so v obdobjih visokih voda značilni hudourniški
potoki. Posledica je odnašanje zemljine oz. erozija.

V sklopu inženirske
geologije vam ponujamo tudi izdelavo erozijskega elaborate kjer ocenimo
dejansko ogroženost pred plazenjem in erozijskimi procesi. Erozijski elaborate
vključuje določitve vodoprepustnosti kamnin, naklonske kote hribin na
predvidenim območjem oceno tveganja in smernice za podporne ukrepe v kolikor so
potrebni. Za podporne ukrepe vam izdelamo tudi načrt drenažnega sistema. Na
vašo željo in zahteve organa lahko dodamo informacije o ponikovalnih sposobnostih
terena (izračun ponikanja meteornih vod) in predlagamo smernice za
dimenzioniranje ponikovalnice.