Na območjih poseganja v okolje vam lahko na osnovi analize tveganja ali kot samostojni projekt predlagamo omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje dobrega stanja podzemne vode in ohranjanja kakovosti vodnih virov. Skladno z aktualnim občinskim prostorskim načrtom vam pripravimo program monitoringa z ozirom na opazovanje količinskega in kakovostnega stanja podzemne vode. Program monitoringa je zahtevan v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja pri dejavnostih in napravah, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega (večji proizvodni obrati, projekti povezani s kemično industrijo, odlagališča in predelovalnice odpadkov). Program monitoringa vsebuje opis geomorfoloških, geoloških in hidrogeoloških razmer na obravnavanem območju, terminski plan opazovanja in smernice za vzpostavitev opazovalne mreže podzemnih voda.

Poleg izdelave programa monitoringa izvajamo tudi redne ročne meritve gladine, prehodnosti in preverjanje opazovalnih vrtin po rednem terminskem planu skladno z izdelanim programom. V okviru izvajanja tako nudimo: meritve temperature in hidrodinamičnih parametrov v vrtinah, določitvijo globine, lokalne smeri in hitrosti podzemne vode na območju odlagališča ob različnih hidroloških pogojih. Meritve izvajamo v opazovalnih vrtinah z uporabo avtomatskih ožičenih ali brezžičnih registratorjev slovenskih proizvajalcev. Monitoring podaja hidrogeološko situacijo na področju odlagališča in bližnji okolici s poudarkom na dotoku podzemne vode na področju odlagališča in monitoringu kvalitete podzemne vode pri vtoku in odtoku s področja.