Naše podjetje vam izdela strokovno analizo tveganja za onesnaženje že izvedenih ali predvidenih posegov v okolje na vodovarstvenem območju. Obveznost izdelave analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za posamezne posege je določena v posameznih uredbah o vodovarstvenih območjih, ki določajo vrste posegov, za katere je analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode obvezna. Pri ugotavljanju tveganja za onesnaženje je upoštevamo vrsto posega v okolje ter s tem povezano ustreznost predvidenih tehnologij, mikrobiološke, kemijske in fizikalne lastnosti onesnaževal, ki bi lahko ogrozile vodno telo, ter naravne danosti napajalnega območja zajetja.

Investitorji in projektanti se pri pridobivanju vodnih soglasij in/ali vodnih dovoljenj pogosto srečujejo s številnimi vprašanji in dilemami, še posebej v povezavi z drugimi upravnimi postopki, zato so naše dolgoletne izkušnje na tem področju in poznavanje upravnih postopkov na področju upravljanja z vodami in na področju varstva okolja lahko zelo dragocene.