Predlog zaščite vodnih virov je ena od osnov pri planiranju izrabe vodno dovoljenje prostora in predstavlja optimalno zaščito pitne vode, v kolikor so realizirani vsi predpisani pogoji, ki vplivajo na kakovost pitne vode na danem območju.

Po 74. členu Zakona o vodah, vlada določi vodovarstveno območje, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. Vlada lahko na predlog imetnika vodne pravice za proizvodnjo pijač zavaruje tudi podzemno vodno telo, ki se uporablja za odvzem mineralne, termalne, termomineralne ali druge podzemne vode za proizvodnjo pijač. V vodovarstvenem območju se lahko oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. V aktu se določi zlasti: meje vodovarstvenega območja, meje notranjih območij, ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih, vrsto rabe vodnega telesa, navedbo lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

Sklopu predloga zaščite vodnih virov vam nudimo pripravo strokovnih podlag za določitev vodovarstvenega območja, ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami na področjih varovanja polega opisa lastnosti vodonosnika in njegove potencialne ranljivosti nudimo izvajanje raziskav z opazovalnimi vrtinami, črpalnimi ter ponikovalnimi testi. Na podlagi raziskav definiramo tudi notranja območja. Meje območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema. Seznam parcel se povzame po digitalnem zemljiškem katastru, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V uredbi se navede referenčni datum digitalnega zemljiškega katastra.

Na podlagi obstoječih podatkov o rabi tal in GERK – ih (podatki MKGP) se pripravi pregled stanja kmetijske pridelave znotraj vodovarstvenih območij – koliko kmetijskih gospodarstev (KGM-MID) ima prijavljena kmetijska zemljišča znotraj posameznega notranjega VVO, kakšna je raba tal po posameznih notranjih VVO in kakšen je delež zemljišč KGM-MID po posameznih notranjih VVO ter kolikšen je delež zemljišče izven VVO.