Specializirali smo za izdelavo strokovnih osnov pri projektiranju objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje odpadkov po veljavnih državnih in evropskih normativih. V okviru strokovnih osnov se opiramo tako na prostorske možnosti pri umestitvi deponij, ki so največkrat pogojene s širšo geološko sliko območja in lastnosti kamnin, ki so v neposredni bližini projektiranega stanja. Glede na želje naročnika in okolijske parametre izbiramo optimalno lokacijo za zagotavljanje ustreznega varstva okolja med celotno obratovalno dobo in tudi po zaprtju objekta Naše izkušnje na področju hidrogeologije nam omogočajo tudi celostne rešitve pri projektiranju tesnenja, odvodnjavanju izcednih in meteornih vod ter morebitno umetno napajanje vodonosne strukture. Nudimo tudi pripravo vseh vrst projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, okolijska poročila in pripravo javnih razpisov. Ob izvedbi vršimo strokovni nadzor pri vseh vrtalnih delih in predlagamo smernice pri prostorski konfiguraciji objektov in infrastructure. Po zaključku del izvajamo redni količinski in kvalitetni obratovalni monitoring v terminskem planu, ki je določen po programu.