Domača in tuja podjetja

 • GAZ DE FRANCE – Paris, France
 • DRI – Ljubljana, Slovenija
 • SLP – Ljubljana, Slovenija
 • GEOPLIN – Ljubljana, Slovenija
 • HIDROINŽENIRING – Ljubljana, Slovenija
 • RADENSKA – Radenci, Slovenija
 • PIVOVARNA UNION – Ljubljana, Slovenija
 • IRGO – Ljubljana, Slovenija
 • MOP – AGENCIJA RS ZA OKOLJE – Ljubljana, Slovenija
 • GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE- Ljubljana, Slovenija
 • GEOLOGIJA IDRIJA – Idrija, Slovenija
 • INTERINA – Ljubljana, Slovenija
 • ARAO – Ljubljana, Slovenija
 • DARS – Celje, Slovenija
 • DRSC – Ljubljana, Slovenija
 • TC VOGEL – Bohinj, Slovenija
 • RTC GOLTE – Mozirje, Slovenija
 • PNG – Ljubljana, Slovenija
 • PETROL – Ljubljana, Slovenija
 • PREKMURSKI VODOVOD
 • JP VO-KA – Ljubljana, Slovenija
 • JP VO-KA – Celje, Slovenija
 • YULON – Ljubljana, Slovenija
 • SVIT – Rogaška Slatina, Slovenija
 • Inženiring IBT Ljubljana – Ljubljana, Slovenija
 • HIDROCOUNSALTING – Dragomer, Slovenija
 • Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS – Ljubljana, Slovenija
 • Prašičjereja PODGRAD – Podgrad, Slovenija
 • BELINKA-KEMOSTIK – Kamnik, Slovenija
 • MLEKARNA CELEIA – Celje, Slovenija
 • CALCIT – Kamnik, Slovenija
 • ACRONI – Jesenice, Slovenija
 • JEKO – IN – Jesenice, Slovenija
 • IMOS GEA – Ljubljana, Slovenija
 • Farma IHAN – Ihan, Slovenija
 • SEGRAP – Ljutomer, Slovenija
 • YULON – Ljubljana, Slovenija
 • AQUARIUS – Ljubljana, Slovenija
 • SAVASEPARACIJA – Dolenji Boštanj, Slovenija
 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA – Ljubljana, Slovenija
 • AEDIUM FABULAE – Ljubljana, Slovenija
 • INTERINA – Ljubljana, Slovenija
 • KIPKOP – Ljubljana, Slovenija
 • CVETJE ČATEŽ – Čatež, Slovenija
 • VIPI – Brezje, Slovenija

Komunalna podjetja

 • Kranj
 • Tržič
 • Jesenice
 • Kranjska Gora
 • Velenje
 • Brežice
 • Kamnik
 • Žalec
 • Celje
 • Laško
 • Novo Mesto
 • Radovljica
 • Krško
 • Murska Sobota
 • Radlje ob Dravi
 • Šalovci
 • Slovenske Konjice
 • Moravske Toplice
 • Novo Mesto

Občine

 • Tržič
 • Jesenice
 • Kranjska Gora
 • Bohinjska Bistrica
 • Velenje
 • Šalovci
 • Puconci
 • Kuzma
 • Hodoš
 • Gornji Petrovci
 • Veržej
 • Moravske Toplice
 • Brežice
 • Krško
 • Kamnik
 • Žalec
 • Celje
 • Moravče
 • Laško
 • Novo Mesto
 • Slovenske Konjice
 • Radovljica
 • Šoštanj
 • Šmartno ob Paki
 • Mozirje
 • Radlje ob Dravi
 • Muta
 • Podvelka
 • Dravograd
 • Sv. Jurij
 • Križevci pri Ljutomeru
 • Slovenska Bistrica
 • Ilirska Bistrica

Projekti

 1. SADNIKAR, J. 2010: 3. delno poročilo o HG nadzoru – meritvah med gradnjo AC odseka Pluska – Ponikve, K-II-30d/c-4/134
 2. ŽNIDARŠIČ, U. 2009/2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru gradnje bencinskega servisa z avtopralnico v Ptuju, na parc. št. 484/14, 484/11, 481/3, 481/10, 486/38, 486/40, 486/2, k.o. Ptuj ter 811/1, 811/2 in 811/3, k.o. Rogoznica z MM toka podzemne vode, K-II-30d/c-6/111
 3. ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru gradnje parkirišča (parc. št. 773, 768, 749, k.o. Bohova, MB) na območju vzdrževalnega centra GEOPLIN plinovodi d.o.o., Maribor, na parc. št. 770, 771, 772, 773, 749, 768, 769, 767, K.O. Bohova (Maribor), ter parc. št. 2826/17, K.O. Tezno, vse občina Maribor, z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-7/127
 4. SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine za toplotno črpalko na parceli 677/2, k.o. 1772 Slape, občina Ljubljana z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-19/130
 5. JUVANČIČ, V., ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine za toplotno črpalko na parceli 724, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, občina Ljubljana z MM toka pV, K-II-30d/c-20/130
 6. SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izvedbe dveh vrtin za vgradnjo GT sond na parc.št. 275/1, k.o. Črnuče, K-II-30d/c-18/130
 7. ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru rekonstrukcije in dogradnje sistema prodaje utekočinjenega naftnega plina (UNP) s plinsko postajo, na parc.št. 1578/3, k.o. Vič, Mestna občina Ljubljana z MM toka podzemne vode, K-II-30d/c-15/130
 8. SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru rekonstrukcije, odstranitve objekta in novogradnje stavbe ambulantno – rehabilitacijske službe Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, na parc.št. 1303/5, 1303/9 in 1306, vse k.o. Bežigrad, Mestna občina Ljubljana, z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-11/130
 9. ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru sanacije anodnega ležišča za prenosni plinovod M3, na parc.št. 698/1, k.o. Šentvid nad Ljubljano, MOL z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-14/130
 10. ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru sanacije anodnega ležišča za prenosni plinovod MM Maribor 10000, MRP Maribor – Intes, na parc.št. 1982, k.o. Spodnje Radvanje, Občina Maribor z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-6/127
 11. ŽNIDARŠIČ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru ureditve parkovnih površin na parcelah 970/29, 970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/40, k.o. 2636 Bežigrad, občina Ljubljana z MM toka PV, K-II-30d/c-21/130
 12. SADNIKAR, J. 2010: Erozijsko poročilo za območje parcel št. 317, 318, 328/3 in 726, k.o. Tučna, A-II-30d/a-5/3
 13. SADNIKAR, J. 2010: Geološko – geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hišo na Likozarjevi ulici v Kranju, J-II-30d/g-1/26
 14. SADNIKAR, J. 2010: Geološko – geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hišo na Likozarjevi ulici v Kranju, J-II-30d/g-1/26
 15. SADNIKAR, J. 2010: Geološko – geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hišo na Slovenskem trgu v Kranju, I-II-30d/g-2-26
 16. SADNIKAR, J. 2010: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hišo na Slovenskem trgu v Kranju, I-II-30d/g-2-26
 17. SADNIKAR, J. 2010: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za gradnjo stanovanjskega objekta v Komendi, J-K-II-30d/c-6/53
 18. JUVANČIČ, V. 2010: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za gradnjo stanovanjskega objekta v Mostah, na parceli št. 621/4, k.o. Moste, J-K-II-30d/c-4/36
 19. JUVANČIČ, V., GOSTEČNIK, A. 2010: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za MIC TŠC Kranj, I-II-30d/g-3/26
 20. SADNIKAR, J. 2010: Geološko geotehnično poročilo za objekt na lokaciji Brinjeva Gora 25, 3214 Zreče, št.par.
 21. SADNIKAR, J. 2010: Geološko geotehnično poročilo za objekt na parcelni št. 581/8, k.o. Šenturška gora (Investitor Uroš Zadražnik), I-II-30d/g-1/55
 22. JUVANČIČ, V. 2010: Geološko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjske hiše na parc.št.
 23. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi tal na lokaciji parcelne številke 351/3, k.o. Bela, I-II-30d/g-1/60
 24. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o dopustnih obremenitvah tal na lokaciji parcelnih številk 150/21, 150/19 in 150/18, k.o. Križ, I-II-30d/g-1/57
 25. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele 224/17, k.o. Nevlje, I-II-30d/g-2/57
 26. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele 904/59, k.o. Kamnik, I-II-30d/c-2/59
 27. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele št.
 28. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele št.
 29. SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal na območju parcele št. 429/7, k.o. Dobrunje, I-II-30d/g-2/47
 30. JUVANČIČ, V. 2010: HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetje za vodooskrbo predvidene stanovanjske hiše, dopolnitev vodnega dovoljenja št.
 31. JUVANČIČ, V. 2010: HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiše (Mesec), K-II-30d/c-8/64
 32. GOSTEČNIK, A. 2010: Hidrogeološko poročilo – črpalni preizkus v vrtini MM-1 Kremenice pri Igu, K-II-30d/c-1/150
 33. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo o možmosti ponikanja na parceli št. 129/2, k.o. Bukovica v občini Vodice, K-II-30d/c-1/163
 34. SADNIKAR, J. 2010: Hidrogeološko poročilo o vodnem viru V-7S/10 v separaciji Calcit, K-II-30d/c-44/37
 35. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Črpalna vrtina VK-1/2010, K-II-30d/c-1/159
 36. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Dopolnitev vloge 35528-4/2010-1, K-II-30d/c-1/151
 37. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiše (Majcen), K-II-30d/c-7/64
 38. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiše v Čabračah, K-II-30d/c-2/155
 39. SADNIKAR, J. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo novogradnje, K-II-30d/c-3/155
 40. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiše na Jastrebniku 5, dopolnitev dovoljenja št. 35526-87/2006-8, K-II-30d/c-4/90
 41. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiše Sveti Anton 95 in novogradnjo (št. 35526-22264/2004), K-II-30d/c-3/99
 42. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja Črpalna vrtina VL-1/2010: Lipnik, K-II-30d/c-7/93
 43. SADNIKAR, J. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja s strokovnimi podlagami za zavarovanje vodnega vira Velika Polana, K-II-30d/c-1/157
 44. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Brzovo v občini Bovec, K-II-30d/c-3/161
 45. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Kokošar v občini Kobarid, K-II-30d/c-4/126
 46. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Komarča, K-II-30d/c-1/160
 47. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Kotnica v občini Bovec, K-II-30d/c-1/161
 48. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Lujk v občini Tolmin, K-II-30d/c-5/158
 49. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Medvešček v občini Tolmin, K-II-30d/c-6/158
 50. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Močila v občini Bovec, K-II-30d/c-2/161
 51. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Močilo v občini Kobarid, K-II-30d/c-10/126
 52. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Na repih v občini Tolmin, K-II-30d/c-9/158
 53. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod Jurčičevem v občini Bovec, K-II-30d/c-4/161
 54. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod rohato v občini Tolmin, K-II-30d/c-2/158
 55. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod skalco v občini Tolmin, K-II-30d/c-4/158
 56. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod strinovo senožetjo v občini Tolmin, K-II-30d/c-7/158
 57. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Potoček v občini Kobarid, K-II-30d/c-5/126
 58. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pri koritu v občini Tolmin, K-II-30d/c-10/158
 59. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Skrtova grapa v občini Tolmin, K-II-30d/c-3/158
 60. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Šturek, K-II-30d/c-3/160
 61. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje v Bantu v občini Kobarid, K-II-30d/c-8/126
 62. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje V Pologu v občini Tolmin, K-II-30d/c-8/158
 63. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Vrabče, K-II-30d/c-2/160
 64. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Zakraj v občini Kobarid, K-II-30d/c-6/126
 65. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Pod Kukom – spodnje in Pod Kukom – zgornje v občini Kobarid, K-II-30d/c-7/126
 66. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Za mlinom 1 in Za mlinom 2 v občini Kobarid, K-II-30d/c-9/126
 67. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja Zajetje za individualno vodooskrbo v vasi Podljubelj (dopolnitev dovoljenja št. 35526-6109/2004), K-II-30d/c-1/158
 68. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiše v Dobračevi, K-II-30d/c-1/162
 69. JUVANČIČ, V. 2010: Hidrogeološko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja – Zajetje za individualno vodooskrbo in sanitarno rabo v turističnem objektu v vasi Libeliče (št. 35526-17817/2004), K-II-30d/c-2/147
 70. SADNIKAR, J. 2010: Hidrogeološko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij v vasi Vič, januar 2009
 71. JUVANČIČ, V. 2010: Inženirsko – geološko mnenje o stabilnosti parcel 1034/4 in 1034/5 v Kamniku, K-II-30d/c-7/64
 72. SADNIKAR, J. 2010: Inženirsko geološko mnenje o stabilnosti parcel 206/2 in 206/3, k.o. Palovče v Palovčah, K-II-30d/c-7/64
 73. SADNIKAR, J. 2010: Končno poročilo o hidrogeološkem nadzoru – meritvah med gradnjo AC odseka Ponikve – Hrastje, K-II-30d/c-7/34
 74. SADNIKAR, J. 2010: Letno poročilo o monitoringu podzemnih voda na območju mešalnice engob in glazur Tondach v Križevcih (2009), K-II-30d/c-2/135
 75. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir INŽ-1/10, K-II-30d/c-22/130
 76. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir INŽ-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-23/130
 77. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode, Vodni vir Arh, K-II-30d/c-1/153
 78. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (Janez Špik), K-II-30d/c-10/64
 79. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – Vodni vir HV-1/10, K-II-30d/c-5/28
 80. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir Jankovec VJ-1/10, K-II-30d/c-4/141
 81. SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote, vodni vir M-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-24/130
 82. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo geomehanskega nadzora v času gradnje – objekt GEN Energija, I-II-30d/c-3/2
 83. JUVANČIČ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloških razmerah za območje individualne gradnje na parc.št. 421 k.o. Hotič, občini Litija, K-II-30d/c-6/136
 84. JUVANČIČ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloških razmerah za območje individualne gradnje na parc.št. 423 k.o. Hotič, občini Litija, K-II-30d/c-13/313
 85. JUVANČIČ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje individualne gradnje na parc.št. 720/2 in 722/6, k.o. Godič, v občini Kamnik, K-II-30d/c-45/37
 86. JUVANČIČ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje novogradnje na parc.št, 183/1 in 183/2, k.o. Zgornji Tuhinj v občini Kamnik, K-II-30d/c-3/129
 87. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2006
 88. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2007
 89. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2008
 90. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2009
 91. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o hidrogeoloških meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2009
 92. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o hidrogeoloških značilnostih območja lokacije čistilne naprave Drašiči, K-II-30d/c-2/50
 93. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o izvedbi kaROTažnih meritev v vrtini TČ-1/10 izvrtane na Stari Vrhniki, K-II-30d/c-3/50
 94. SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o zmožnostih ponikanja meteornih vod ob objektu GEN-energija, K-II-30d/c-13/321
 95. JUVANČIČ, V. 2010: Predlog vodovarstvenih območij za zavarovanje vodnega zajetja Krajcarica in DG poročilo za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Krajcarica in Vrsnik, K-II-30d/c-1/149
 96. SADNIKAR, J. 2010: Program obratovalnega monitoringa podzemnih voda na odlagališču odpadkov Javornik družbe Acroni d.o.o. v Jesenicah – hidrogeološki del, K-II-30d/c-10/92
 97. JUVANČIČ, V. 2010: Sondažno vrtanje na območju širitve Luke Koper, Tehnično poročilo, K-II-30d/c-14/130
 98. SADNIKAR, J. 2010: Strokovna osnova za izdelavo črpalne vrtine S-1/10 in ponikovalne vrtine S-2/10 v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča v Ljubljani, K-II-30d/c-12/130
 99. JUVANČIČ, V. 2010: Strokovna osnova za izdelavo vrtine Marko-1/10 v Ljubljani, K-II-30d/c-6/95f
 100. SADNIKAR, J. 2010: Strokovne geološke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin INŽ-1/10 in INŽp-2/10, K-II-30d/c-17/130
 101. SADNIKAR, J. 2010: Strokovne geološke osnove za pridobitev dovoljenja za raziskavo za vrtanje dveh vrtin na področju parcele 275/1, k.o. Črnuče, K-II-30d/c-16/130
 102. JUVANČIČ, V. 2010: Strokovne osnove za izdelavo raziskovalno črpalne vrtine VL-1/10 na območju Lipnika, K-II-30d/c-6/93
 103. JUVANČIČ, V. 2010: Strokovne osnove za izdelavo raziskovalno-črpalne vrtine VK-1/10 pri Lobiču, K-II-30d/c-10/93
 104. SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za izdelavo vrtine V-1/09 Tuš v Ptuju, K-II-30d/c-8/111
 105. SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za izdelavo vrtine V-1/10 v Ptuju, za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, K-II-30d/c-9/111
 106. SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Gradnja OŠ Ljudevita Pivka na zemljiščih s parc.št. 571/4, 571/5, 567/7, 567/8 in 572/3, k.o. Krčevina pri Ptuju, K-II-30d/c-10/111
 107. SADNIKAR, J. 2010: Zaključno poročilo o hidrogeološkem nadzoru – meritvah med gradnjo AC odseka Pluska – Ponikve, K-II-30d/c-6/134
 108. SADNIKAR, J. 2010: Zapisnik o ogledu plazov in usadov na območju občine Piran – Usadi na področju lokacije parcelnih številk 2188 in 2189, k.o. Raven, K-II-30d/c-13/296
 109. SADNIKAR, J. 2010: Zapisnik o ogledu plazov in usadov na območju občine Piran – Usadi na področju Sečovelj parcela 2363, k.o. Sečovlje ,P-II-30d/g-1/1
 110. GOSTEČNIK, A. 2010: Kratko poročilo o izvedbi opazovalnih piezometrov na deponiji Vranoviči ,
 111. ŽNIDARŠIČ, U. 2011: Analiza tveganja v primeru sanacije voziščne konstrukcije na cesti R2-430/0273 in cesti R2-430/0873 od km 1+640 do km 4+860 (Tržaška cesta) z ureditvijo križišča s Papeško cesto, na parcelah št.
 112. JUVANČIČ, V. 2011: Ćrpalna in piezometrični vrtini za kopališče pri Zgornji Vižingi – Tehnično in HG poročilo, K-II-30d/c-12/97
 113. JUVANČIČ, V. 2011: Geološko – geotehnično poročilo o sestavi in dopustni nosilnosti tal za gospodarska objekta v Šentjurju, za nivo PGD, I-II-30d/g-1/55
 114. SADNIKAR, J. 2011: Geološko – geotehnično poročilo za objekt na parcelni št. 581/8, k.o. Šenturška gora z erozijsko ogroženostjo (investitor Uroš Zadražnik), faza PGD, I-II-30d/g-3/55
 115. JUVANČIČ, V. 2011: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za stanovanjski objekt investitorja Borisa Zupanca v Zgornji Besnici, I-II-30d/g-4/26
 116. SADNIKAR, J. 2011: Geološko poročilo o erozijski ogroženosti parcele št. 461/7, k.o. Trebeljevo ,E-II-30d/c-1/164
 117. SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne številke 2050/74, 2050/80, 2050/81, 2050/82, 2050/834, k.o. Grosuplje – naselje, I-II-30d/g-1/59
 118. SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne številke 524/5, k.o. Žirovski vrh, faza PGD, I-II-30d/g-3/54
 119. GOSTEČNIK, A. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne številke 700, k.o. Laniše, I-II-30d/g-4/54
 120. SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele št. 5116/3, k.o. 2631 Portorož za namen temeljenja in obnove poškodovanega podpornega zidu (škarpe) , I-II-30d/g-1/58
 121. GOSTEČNIK, A. 2011: Hidrogeološko poročilo o monitoringu podzemne vode na podlagi izdanega vodnega dovoljenja v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit za leto 2010
 122. SADNIKAR, J. 2011: Hidrogeološko poročilo z ugotovljenim koeficientom prepustnosti in možnostjo ponikanja meteorne vode na lokaciji parcele 191/1, k.o. Godešič, K-II-30d/c-12/64
 123. JUVANČIČ, V. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev koncesije za rabo vode iz vrtine SP-1/98 na Soriški planini, K-II-30d/c-4/40
 124. SADNIKAR, J. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Črpalna vrtina Vn-1/2010: v radljah ob Dravi, K-II-30d/c-1/159
 125. SADNIKAR, J. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za individualno vodooskrbo za družinsko hišo Franci Kmetič, Počakovo 16, Radeče, K-II-30d/c-2/54
 126. JUVANČIČ, V. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiše v Lembergu, K-II-30d/c-1/166
 127. JUVANČIČ, V. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja – Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiše s hišnim imenom Purkart in novogradnje v Šentjanžu pri Radljah ob Dravi, K-II-30d/c-13/97
 128. SADNIKAR, J. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za zajetje Jelendol, K-II-30d/c-21/65
 129. JUVANČIČ, V. 2011: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetji za vodooskrbo vasi Modrejce, K-II-30d/c-1/158
 130. SADNIKAR, J. 2011: Letno poročilo o monitoringu podzemnih voda na območju mešalnice engob in glazur Tondach v Križevcih, K-II-30d/c-3/135
 131. SADNIKAR, J. 2011: Minimalno HG poročilo za pridobitev dovoljenja za rabo vode – Vodni vir Franc Levec, K-II-30d/c-3/129
 132. SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode – Vodni vir Jelša, K-II-30d/c-1/165
 133. SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – Vodni vir M-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-24/130
 134. SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (Gorazd Bajič), K-II-30d/c-14/64
 135. GOSTEČNIK, A. 2011: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (Mitja Trampuž), K-II-30d/c-25/130
 136. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo hidrogeološkega nadzora v času gradnje bencinskega servisa Tuš Oil Ptuj, K-II-30d/c-11/111
 137. JUVANČIČ, V. 2011: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloških razmerah za območje individualne gradnje na parceli št. 350/3, k.o. Golnik v občini Kranj, K-II-30d/c-5/59
 138. ŽNIDARŠIČ, U. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2006: (dopolnjeno), K-II-30d/c-50/37
 139. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2007: (dopolnjeno), K-II-30d/c-51/37
 140. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2008: (dopolnjeno), K-II-30d/c-52/37
 141. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2009: (dopolnjeno), K-II-30d/c-53/37
 142. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke – Kemostik v Kamniku za leto 2010
 143. SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o izdelavi treh piezometričnih vrtin, hidrogeološkem nadzoru, črpalnih testih in vseh izvedenih delih za potrebe izdelave mreže opazovalnih vrtin z amonitoring onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju – dopolnitev HG poročila Območja predvidenega vpliva odlagališča Vranoviči pri Črnomlju in možnosti izvajanja monitoringa onesnaženja podzemnih vod Irgo, september 2005
 144. SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geološke osnove za izvedbo črpalne vrtine M-1/11, K-II-30d/c-13/64
 145. SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geološke osnove za izvedbo raziskovalne vrtine FILC-1/11, K-II-30d/c-11/64
 146. SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geološke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin JR-1/11 in JRP-2/11, K-II-30d/c-26/130
 147. SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geološke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin MT-1/11 in MT-2/11, K-II-30d/g-3/47
 148. SADNIKAR, J. 2011: Zapisnik o ogledu plazu nad stanovanjsko hišo Vrhovnik, Tunjice 42a, št. parc.
 149. JUVANČIČ, V. 2011: Strokovna podlaga za izvedbo vrtin VL-1/11 in VL-2/11 v Ljubljani, K-II-30d/c-31/130
 150. JUVANČIČ, V. 2011: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine na parceli 1012/1, k.o. 1723 Vič, občina Ljubljana, K-II-30d/c-30/130
 151. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2011: Minimalno hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin – vodni vir VZ-1/11, H-LJSAV-1/10/2011
 152. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2011: Geotehnične raziskave tal za objekt avtoservis Uroš Tehovnik s.p., G-KO-3-10/2011
 153. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2011: Erozijsko poročilo za območje parcele 684/6 k.o. Škofja Loka
 154. JUVANČIČ, V., GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2011: Geološko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za temeljenje stavbe v Križah, I-II-30d/c-4/159
 155. GOSTEČNIK, A. 2012: Delno poročilo o črpalnih poskusih in odvzemu vzorcev za kemijsko analizo iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-1-5/12
 156. GOSTEČNIK, A. 2012: 2. delno poročilo o črpalnih poskusih in odvzemu vzorcev za kemijsko analizo iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-2-10/12
 157. GOSTEČNIK, A. 2012: Hidrogeološko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju ,MO-VRAN-1/12
 158. GOSTEČNIK, A. 2012: Hidrogeološko poročilo za program obratovalnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča Javornik družbe ACRONI d.o.o. v Jesenicah ,MO-ACRONI-2/12
 159. GOSTEČNIK, A. 2012: 1. delno poročilo o zajemu podatkov iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču odpadkov Tenetiše ,MO-TEN-1/11/12
 160. PRESTOR, J., MAVC, M., URBANC, J., FERJAN, T., BOLE, Z., HOTZL, M., SADNIKAR, J., JUVANČIČ, V., GOSTEČNIK, A., SUPOVEC, I., TANCAR, M., VIŽINTIN, G., PETAUER, D., HITI, T., RATEJ, J., PREGL, M., JUVAN, G., ROT, M., IVAČIČ, B., BLAŽEKA, Ž., KOPAČ, I., FEGUŠ , B., LUKAS, K. 2012: Elaborat o hidrogeoloških raziskavah vodnih virov na območju Pomurja – Sistem C ( strokovna podlaga za PGD, PZI, OPN, OPPN, PVO, CPVO in dovoljenja za rabo vode), št. projekta
 161. GOSTEČNIK, A. 2013: Hidrogeološko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-3-2-2013
 162. GOSTEČNIK, A. 2013: Hidrogeološko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju ,MO-VRAN-1/13
 163. GOSTEČNIK, A. 2013: Hidrogeološko poročilo za program obratovalnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča Javornik družbe ACRONI d.o.o. v Jesenicah ,MO-ACRONI-2/13
 164. GOSTEČNIK, A. 2013: Hidrogeološko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v Tenetišah za leto 2012: Â MO-TEN-2/3/2013
 165. GOSTEČNIK, A. 2013: Poročilo o čiščenju piezometrov na območju odlagališča odpadkov v Tenetišah, MO-TEN-3/5/2013
 166. GOSTEČNIK, A. 2013: Četrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v Tenetišah ,MO-TEN-4/7/2013
 167. GOSTEČNIK, A. 2013: Četrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v Tenetišah ,MO-TEN-5/10/2013
 168. GOSTEČNIK, A. 2013: Četrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v Tenetišah ,MO-TEN-6/11/2013
 169. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir TR-1/13, H-KAM-5-9/2013
 170. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode na zajetju, H-ZDM-MHG-1-6/2013
 171. SADNIKAR, J. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-Kam-HG-4-6/2013
 172. JUVANČIČ, V. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-ROD-2-1072013
 173. JUVANČIČ, V. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-M-HG-6-6/2013
 174. JUVANČIČ, V. 2013: Hidrogeološko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja, H-ROD-1-8/2013
 175. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2013: Geološko – geotehnično poročilo o izvedbi ponikovalne vrtine in geotehničnih lastnosti temeljne kamnine na lokaciji Komunala Črnomelj, G-ČR-1-7/13
 176. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi tal na lokaciji podjetja Vistra d.o.o., Groblje 3A, Domžale, G-DO-1-8-13
 177. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2013: Erozijsko poročilo za območje parcel 171/2 in 171/5 k.o. Košiše, EP-K-4-11-2013
 178. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2013: GeoloÄ‘ško – geotehnično poročilo o izvedbi ponikovalne vrtine in geotehničnih lastnostih temeljne kamnine na lokaciju Komunala Črnomelj, G-ČR-1-7/13
 179. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANČIČ, V. 2013: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz vodnjaka ZgV-2/07, K-II-30d/c-12/97
 180. GOSTEČNIK, A. 2014: Strokovne geološke osnove za izvedbo ponikovalne vrtine FILC-2/14 ,SO-FILC-1/10/2014
 181. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Projekt ponikovalne vrtine FILC-2/14
 182. GOSTEČNIK, A. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Gostišče Krpan, Grosuplje ,HG-GRO-1-11/2014
 183. GOSTEČNIK, A. 2014: Preliminarno poročilo o črpanju v vodnjakih V-1 in V-2 na lokaciji Grlava 1, med naseljem Grlava in Krištanci, občina Ljutomer ,H-LJUGRL-1-5/2014
 184. GOSTEČNIK, A. 2014: Rudarski načrt za izvedbo vodnjakov na lokaciji podvoz Grlava 1 med naseljem Grlava in Krištanci, občina Ljutomer ,RN-LJUGRL-1-4/2014
 185. GOSTEČNIK, A. 2014: Hidrogeološko poročilo o izvedbi vodnjakov in črpalnem poskusu na lokaciji podvoz Grlava 1 med naseljem Grlava in Krištanci, občina Ljutomer ,HG-LJUGRL-2-7/2014
 186. GOSTEČNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-KAM-2-8/2014
 187. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir P-1/14, H-KAM-8-5/2014
 188. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANČIČ, V. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje Prežil, H-MU-2-7/2014
 189. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANČIČ, V. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje na S. Antonu, H-RD-2-7/2014
 190. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem vode, TEH-GRO-1-11/2014
 191. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir Osrečki-1/08, H-VP-1-5/2014
 192. GOSTEČNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-VP-1-5/2014
 193. GOSTEČNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-KAM-LAP-2-11/2014
 194. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-KAM-9-11/2014
 195. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, HG-KOM-1-11/2014
 196. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-GRO-1-11/2014
 197. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, HG-TAC-1-11/2014
 198. JUVANČIČ, V., GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje Dobnik, H-ROD-2-7/2014
 199. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, ČP-HOR-1-11/2014
 200. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-GRO-1-11/2014
 201. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-GRO-1-11/2014
 202. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir TR-1/13, H-KAM-5-4/2014
 203. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Geološko poročilo o erozijski ogroženosti za območje Novi trg v Kamniku
 204. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele št. 2109
 205. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Geološko-geomehanski elaborat in predlog sanacije za plaz v Grajski vasi, P-GV-1-2/2014
 206. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 1013/1 k.o. Šentruška gora, EP-KRV-1-7/2014
 207. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 113/1
 208. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje novogradnje na prac. št. 151/1 k.o. Bistričica v občini Kamnik, EP-KAM-BI-1/4/2014
 209. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju preoizvodne hale Plastenka, G-Rad-1-3/2014
 210. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Geotehnično mnenje o stabilnosti objakta na naslovu Zgornji Tuhinj 16, G-ZT-1-1/14
 211. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2014: Inženirskogeološko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, G-PL-2-12/2014
 212. GOSTEČNIK, A. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 234, 260/2 k.o. Blagovica, EP-BI-8-12/14
 213. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje nadomestne gradnje na prac. št. 1642/18 k.o. Iška vas v občini Ig, EP-IV-1-7/2014
 214. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Geološko poročilo o erozijski ogroženosti in stabilnosti brežine za območje Mali Lipoglav 82, 1293 Šmarje Sap, EP-Lip-1-3/14
 215. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2014: Geotehnično poročilo o sestavi in lastnostih temeljnih tel na zemljišču s parc. št.
 216. GEOZS, GEOKO, GEORAZ, IEI. 2015: Ocena stanja podzemnih vod reke Mure na območju DPN HE Hrastje Mota, J-II-30d/b-7-6/244-e
 217. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2015: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-R-6-11/2015
 218. GOSTEČNIK, A. 2015: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-MAR-1-7/2015
 219. GOSTEČNIK, A. 2015: Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-MAR-1-7/2015
 220. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Geotehnične raziskave tal za objekt »Turistični center Hipri«, G-Kr-1-6/2015
 221. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko in geotehnično poročilo za območje parcel 979/2 in 979/31 k.o. Lom pod Storžočem, EP-Kam-7-10ZD/2015
 222. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih tal za objekt Tark d.o.o., G-Kom-1-12/2015
 223. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko in geotehnično poročilo za območje parcele 358/4 k.o. Kovor, EP-Tr-1-11/2015
 224. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Geotehnično poročilo za področje prac. št. 860/4 in *152 k.o. Žirovski Vrh, G-Žiri-2-10/2015
 225. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 669/2 in 573 k.o. Godič, EP-Kam-BZ-1-5/15
 226. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 607/9
 227. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2015: Geološko – geotehnično poročilo za temeljenje objekta, G-TR-3-4/2015
 228. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 665 k.o. Črna, EP-3-4/2015
 229. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 669/2 in 573 k.o. Godič, EP-Kam-BZ-1-15
 230. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za področje parc. št. 860/4 in *152 k.o. Žirovski Vrh, EP-NM-11-Žiri/2015
 231. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 75/4 k.o. Nevlje, EP-5-9/2015
 232. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Geotehnične raziskave tal za objekt sanitarij v Marini Izola, G-Iz-5-4/2015
 233. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne številke 253/7 k.o. Vodice, faza PGD, G-Tr-4-11/2015
 234. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 94/3, 95/6, 95/8 k.o. 2148 Senično, EP-MR-6-10SV/2015
 235. JUVANČIČ, V., SADNIKAR, J. 2015: Poročilo o erozijsko ogrožensti ter inženirsko geoloških in hidrogeoloških razmerah za območje individualne gradnje na parceli št. 145/3 k.o. Moše v občini Medvode, EP-MOŠ-1-1/2015
 236. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Geotehnične meritve na Jovorniški poti v Postojni, G-Po-3-11/2015
 237. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Geološko – erozijsko poročilo za območje parcele 564/94, EP-1-5/2015
 238. SADNIKAR, J., GOSTEČNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 1086/2 in 1084/1 k.o. Kamnik, EP-Kam-7-10ZD/2015
 239. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje Novi trg v Kamniku, EP-KAM-2-3/2015
 240. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 665 k.o. Črna, EP-3-4/2015
 241. GOSTEČNIK, A., SADNIKAR, J. 2016: Hidrogeološko poročilo o monitoringu podzemne vode za leto 2015: na podlagi izdanega vodnega dovoljenja v vrtini LAP-1/13 za cvetličarno Lap v Kamniku. Arhiv. št. MO-lap-1-1/