Na podlagi inženirsko geološkega kartiranja vam izvedemo stabilnostno študijo karakteristik hribine in opredelimo potencial plazenja. V primeru izpadanja večjih kamnitih blokov določimo potencialno nevarna žarišča ter na podlagi rezultatov frekvence in karakterističnih blokov predlagamo smernice za ustrezne ukrepe. Prav tako vam lahko izdelamo predlog izvedbenega načrta za sanacijo obcestne brežine in zalednega pobočja. Naš elaborat izdelamo skladno s smernicami za potrebe izdelave:

– katastrskega elaborata.

– varnostnega načrta.

Na osnovi geološkega kartiranja se je lahko opredelimo na naslednje možne sanacijske ukrepe:

  • odstranitev ali pritrditev (sidranje) labilnih blokov;
  • namestitev visoko natezne sidrane mreže v neposrednem zaledju obcestnih brežin;
  • dimenzioniranje podajno lovilnih sistemov.

Erozijsko poročilo

V naravni, nedotaknjeni, od človeka neizkoriščeni krajini, je erozija v splošnem počasna, komaj zaznavna, in večinoma tudi neškodljiva. Erozija pa lahko postane zelo škodljiva in nevarna v kulturni krajini, kjer je prvotno, naravno stanje temeljito spremenjeno (izrazito zmanjševanje gozdnatosti prostora, naraščanje deleža nekakovostnih gozdov in slabo gospodarjenje z njimi, neprimerna raba erozijsko ogroženih površin ipd.). Erozija prsti nastane, ko intenzivnost padavin preseže infiltracijsko sposobnost prsti in nastane površinski odtok. Odvisna je od erodibilnosti padavin in vodnega toka ter odpornosti podlage. Za večino območij v sloveniji s snežno-dežnim režimom, zlasti na nagnjenih terenih so v obdobjih visokih voda značilni hudourniški potoki. Posledica je odnašanje zemljine oz. erozija.

V sklopu inženirske geologije vam ponujamo tudi izdelavo erozijskega elaborate kjer ocenimo dejansko ogroženost pred plazenjem in erozijskimi procesi. Erozijski elaborate vključuje določitve vodoprepustnosti kamnin, naklonske kote hribin na predvidenim območjem oceno tveganja in smernice za podporne ukrepe v kolikor so potrebni. Za podporne ukrepe vam izdelamo tudi načrt drenažnega sistema. Na vašo željo in zahteve organa lahko dodamo informacije o ponikovalnih sposobnostih terena (izračun ponikanja meteornih vod) in predlagamo smernice za dimenzioniranje ponikovalnice.