Vlogo za izdajo vodnega dovoljenja je treba vložiti na Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana. Hidrogeološko poročilo se izdela na podlagi terenskega ogleda in pregleda tehnične dokumentacije o objektih in napravah. Osnova hidrogeološkega poročila je opis vodonosnika oziroma vodonosne strukture in opredelitev izdatnosti zajetja. Na vašo željo in zahteve organa lahko osnovno “minimalno hidrogeološko poročilo” nadgradimo z informacijami o ponikovalnih sposobnostih terena in predlagamo smernice za dimenzioniranje ponikovalnice. Vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja določa Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda. V postopku izdaje vodnega dovoljenja se odloča na podlagi: ZV-1 in ZUP.

Vodna dovoljenja se izdajajo za naslednje namene:

 • lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba,
 • tehnološke namene,
 • dejavnost kopališča,
 • pridobivanje toplote,
 • namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
 • izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih,
 • pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
 • gojenje sladkovodnih in morskih organizmov,
 • pristanišče in vstopno – izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah,
 • zasneževanje smučišča,
 • proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW,
 • drugo rabo, ki presega splošno rabo po ZV-1, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije po ZV-1 in ne gre za
 • posebno rabo, ker gre za zanemarljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda inza vse primere rabe vode iz prvega odstavka 118. člena ZV-1, tudi če gre za rabo vode, za katero je treba pridobiti koncesijo.

Za vse zgoraj naštete rabe vode je treba pridobiti vodno dovoljenje tudi v primeru, če se voda odvzema iz javnega vodovoda. V postopku izdaje vodnega dovoljenja se odloča na podlagi zakona vodah (ZV-1)