Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po prenehanju obratovanja naprave.

Izhodiščno poročilo mora vsebovati podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti stanje okolja na območju naprave ob njenem zaprtju, zlasti pa:

1.     podatke o obstoječi rabi zemljišč na območju naprave in podatke o pretekli rabi teh zemljišč, če so ti na voljo,

2.     podatke o kakovosti tal in podzemne vode na območju naprave glede na možnost onesnaženja teh tal ali podzemne vode z nevarnimi snovmi, ki nastajajo v napravi, se v njej uporabljajo ali pa jih ta izpušča v okolje

Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in sestavine vloge iz drugega odstavka tega člena ter podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila in merila za določitev nevarne snovi iz četrtega odstavka tega člena.

Poročilo o vplivih na okolje – PVO

Sodobna okoljevarstvena politika in predvsem zakonodaja se osredotočata na preprečevanje negativnih vplivov na okolje, ki so posledica človekovih dejavnosti v prostoru. To poskušata doseči z opuščanjem uporabe nevarnih snovi, dejavnosti in postopkov, katerih učinki lahko povzročijo škodo v življenjskem okolju. Eno od osnovnih načel varstva okolja je načelo preventive. Zakon o varstvu okolja tako v 8. členu določa, da morajo biti pravila ravnanja, mejne vrednosti in druge norme zasnovane, vsak poseg v okolje pa projektiran in izveden tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim manjše tveganje za okolje in se kar najbolj zmanjša poraba prostora, snovi in energije v gradnji, proizvodnji, prometu in porabi, vključeno z upoštevanjem načela nadomestitve, reciklaže in regeneracije. Na osnovi veljavne gradbene in okoljske zakonodaje vam izdelamo strokovno Poročilo o Vplivih na okolje. V okviru izdelave poročila po dogovoru z naročnikom zagotovimo tudi vse potrebne analize, meritve, popise in podamo strokovna mnenja, ki so osnovana v skladu z uveljavljenimi in sodobnimi mednarodnimi smernicami. Za vas lahko pripravimo tudi vlogo za okoljevarstveno soglasje.