Dejavnosti in področja delovanja:

 • HIDROGEOLOGIJA - raziskave
 • ZAÅ ÄŒITA VODNIH VIROV
 • VODOVARSTVENA OBMOÄŒJA - strokovne podlage
 • INŽENIRSKA GEOLOGIJA - raziskave
 • IZHODIÅ ÄŒNA POROÄŒILA (Uredba o stanju podzemnih voda)
 • GEOTEHNIKA in GEOMEHANIKA
 • VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER - projektiranje in izvedba
 • KAROTAŽA - meritve v vrtinah
 • VODNO DOVOLJENJE - strokovne podlage za pridobitev
 • KONCESIJSKA DOKUMENTACIJA - pridobitev
 • MONITORING PODTALNICE
 • MATEMATIÄŒNI MODELI - onesnaženje toka podzemnih voda
 • DEPONIJE - ODLAGALIÅ ÄŒA ODPADKOV
 • POROÄŒILO O VPLIVIH NA OKOLJE - PVO
 • OKOLJSKO POROÄŒILO
 • REVIZIJE PVO PROJEKTOV
 • MINIMALNO HIDROGEOLOÅ KO POROÄŒILO - izvedba
 • PROGRAM OKOLJSKEGA MONITORINGA
 • PRESOJA in ANALIZA TVEGANJA ZA PODTALNICO
 • GEOLOÅ KA POROÄŒILA in EKSPERTNA MNENJA
 • PROJEKTIRANJE in IZVEDBA RAZISKAV
 • RUDARSKI PROJEKT - izvedba
 • DOKUMENTACIJA za potrebe pridobivanja OVD za vode, kjer se vode izteka v podzemne vode (oziroma ponika) skladno s prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur.l.RS Å¡t. 64/2012, 64/2014 in 98/2015 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6070).

 • Hidrološko-hidravlična študija
 • Poplavna varnost

GEOKO geološke raziskave, d.o.o.

Å utna 33

1240 KAMNIK

SLOVENIJA

Tel.: 01 / 831-94-59

Faks: 01 / 831-94-58

email: info@geoko.si

MATIÄŒNA Å TEVILKA: 5499143

DAVČNA ŠTEVILKA: 93682000 

 

mag. Josip Marko Sadnikar univ. dipl. inž. geol.

GSM: 041 654 577 

mail: josip.sadnikar@geoko.si

 

 

 

NAÅ I POSLOVNI PARTNERJI: