Dejavnosti in področja delovanja:

 • HIDROGEOLOGIJA - raziskave
 • ZAŠČITA VODNIH VIROV - VODOVARSTVENA OBMOČJA - strokovne podlage
 • INŽENIRSKA GEOLOGIJA - raziskave
 • GEOTEHNIKA in GEOMEHANIKA
 • VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER - projektiranje in izvedba
 • KAROTAŽA - meritve v vrtinah
 • VODNO DOVOLJENJE - strokovne podlage za pridobitev
 • KONCESIJSKA DOKUMENTACIJA - pridobitev
 • MONITORING PODTALNICE
 • MATEMATIČNI MODELI - onesnaženja toka podzemnih voda
 • DEPONIJE - ODLAGALIŠČA ODPADKOV
 • POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE - PVO
 • OKOLJSKO POROČILO
 • REVIZIJE PVO PROJEKTOV
 • MINIMALNO HIDROGEOLOŠKO POROČILO - izvedba
 • PROGRAM OKOLJSKEGA MONITORINGA
 • PRESOJA in ANALIZA TVEGANJA ZA PODTALNICO
 • GEOLOŠKA POROČILA in EKSPERTNA MNENJA
 • PROJEKTIRANJE in IZVEDBA RAZISKAV
 • RUDARSKI PROJEKT - izvedba
 • DOKUMENTACIJA za potrebe pridobivanja OVD za vode, kjer se vode izteka v podzemne vode (oziroma ponika) skladno s prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015).

GEOKO geološke raziskave, d.o.o.

Šutna 33

1240 KAMNIK

SLOVENIJA

Tel.: 01 / 831-94-59

Faks: 01 / 831-94-58

email: info@geoko.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 5499143

DAVČNA ŠTEVILKA: 93682000 

 

mag. Josip Marko Sadnikar univ. dipl. inž. geol.

GSM: 041 654 577 

mail: josip.sadnikar@geoko.si

 

 

 

NAŠI POSLOVNI PARTNERJI:

 • BOODE (www.boode.com)
 • Fimap  (www.fimap.com)
 • Aquathin (aquathin.com)
 • GTC Kappelmeyer GmbH (www.gtc-info.de)
 • Pancera (www.panceratubi.it)